مسئول EDO

تعداد بازدید:۱۹۰۷

 

 
  سرکارخانم  ام البنین سرگزی اول
 سمت : مسئول EDO 
 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هماتولوژی
 رتبه علمی : مربی
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : omi.sargazi@zbmu.ac.ir
 رزومه : CV

 

شرح وظایف

1. هدایت ، هماهنگی ، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامع ه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه ، مطابق با ضوابط شورایعالی برنامه ریزی

2. سازماندهی ، برنامه ریزی ، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3. هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

4. سازماندهی،اجراء ونظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی– یادگیری

5. هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

6. هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه

7. سازماندهی و نظارت بر فرایند های شناسایی ، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

8. هدایت ، تصویب ، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش

9. هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

10. هدایت، هماهنگی،تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه

11. نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

12. ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط

13. ارائه مشاوره در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

14. شرکت درجلسات ، شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات

آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۴۰۲