شورای پژوهش

تعداد بازدید:۲۱۶۱

 

۱-آقای دکتر جبرائیل فرضی

۲- سرکارخانم ام البنین سرگزی اول 

۳- سرکار خانم طیبه آذرمهر

4- آقای مهندس رستمی

5- سرکارخانم سمیه رخشانی

 

شورای پژوهشی دانشکده

این شورا متشکل از اعضای محترم هیات علمی می باشد که به ریاست معاون پژوهشی دانشکده مطابق با برنامه زمانبندی شده

تشکیل و برنامه ها و آیین نامه ها و مقررات فعالیت های پژوهشی را تدوین و تصویب می نماید.

شرح وظایف شورای پژوهشی دانشکده

·  تدوین برنامه راهبردی و سیاست های پژوهشی دانشکده

·  تهیه، تدوین و بازنگری آئین نامه های مختلف پژوهشی

·  اصلاح قوانین و مقررات در راستای به کار گیری سیاست های تشویقی به منظور ایجاد انگیزه و محیط مشوق برای اعضا

هیأت علمی جهت انجام فعالیت های پژوهشی

·  تصویب نهایی طرح های پژوهشی اعضاء هیئت علمی و طرح های تحقیقاتی دانشجویان

·  تصویب نهایی اولویت های پژوهشی پیشنهادی توسط گروههای اموزشی

·  بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده از سوی شورای پژوهشی یا معاون پژوهشی دانشگاه

·  فراهم کردن زمینه اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشی دانشگاه و

مدیریتهای زیرمجموعه ایشان

·  نظارت بر روند صحیح اجرای طرح های پژوهشی

·  ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی به نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم

برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی

·  پایش و ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی

·  برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های پژوهشی

·  برنامه ریزی و بسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی

·  ترغیب و تشویق اعضاء هیئت علمی جهت شرکت در همایشهای علمی داخل

·  ترغیب و تشویق دانشجویان جهت مشارکت فعال در تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۴۰۲