کارشناس پژوهش

تعداد بازدید:۲۲۴۲

سرکار خانم سمیه رخشانی

 

شرح وظایف کارشناس پژوهش دانشکده

 • گزارش شناسنامه پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • گزارش مقالات اعضای هیات علمی دانشکده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • پیگیری امور مربوط به حق التشویق مقالات اعضای هیات علمی
 • تکمیل مدارک و مستندات پژوهشگر برتر و ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • ارائه طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت داوری علمی به داوران
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 • اخذ کد اخلاق از کمیته اخلاق دانشگاه جهت طرح های پژوهشی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان
 • ارسال پروپوزال های دانشجوئی جهت داوری علمی و پیگیری امور مربوط به آن
 • ارسال طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی و کارکنان جهت داوری و پیگیری امور مربوط به آن
 • ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب و دارای کد اخلاق اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • پیگیری امور مالی طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان
 • تکمیل شناسنامه آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی بر اساس طراحی جداول ارتقاء

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۲