مدیرگروه

تعداد بازدید:۲۳۰۸

 

 

  جناب آقای داریوش رستمی
 سمت : مدیرگروه هوشبری
 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بیهوشی
 رتبه علمی : استادیار
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : Daryosh.Rostami@Yahoo.com
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

شرح وظایف مدیر گروه:

تشکیل بموقع و مستمر و اداره جلسات گروه و نظارت بر اجرای آئین نامه داخلی گروه .

ارائه گزارش گروه به شورای آموزشی و انعکاس مصوبات شورا به گروه .

پیگیری و نظارت کارهای محوله به هر یک از اعضاء گروه .

ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با گروههای آموزشی و سایر مراکز در رشته مربوطه و در صورت لزوم پیشنهاد تشکیل جلسات مشترک گروههای آموزشی از طریق شورای آموزشی و پژوهشی .

تامین نیروی انسانی جهت دروس رشته مربوطه .

ارائه برنامه درسی مدرسین به واحد آموزش جهت برنامه ریزی نیمسال بعد .

آگاهی از طرح درس های مدرسین رشته مربوطه و نگهداری آنها در پرونده مربوط به فعالیتهای آموزشی گروه تا در صورت نیاز در جلسات گروه مورد استفاده یا بحث قرار گیرد .

ایجاد هماهنگی لازم با استادان راهنما .

طرح جزوه های تهیه شده توسط مدرسین گروه در گروه آموزشی مربوطه و ارائه آنها به شورای آموزشی و پژوهشی مرکز .

ایجاد هماهنگی لازم برای ارزشیابی صحیح پایانی دروس مربوطه .

ایجاد هماهنگی لازم در گروه برای همکاری در مسابقات علمی فرهنگی هنری .

ایجاد هماهنگی با شورای آموزشی و پژوهشی جهت آگاهی به موقع مدرسین گروه از برگزاری مجامع علمی فرهنگی داخلی و بین المللی .

همکاری باکمیته تخصصی برنامه ریزی رشته مربوطه در دفتر مدارس عالی در صورت نیاز

ایجاد هماهنگی با واحد کتابخانه و تکنولوژی آموزشی جهت استفاده صحیح مدرسین و دانشجویان دروس مربوطه .

شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی مرکز .

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۴۰۳