روسای قبلی دانشکده

تعداد بازدید:۳۴۹

دکتر منصور دبیرزاده قبل از  1387 لغایت 1388

استاد داریوش رستمی  1388لغایت 1396

استاد نصرت ا... مسینایی نژاد  1396 لغایت 1398

استاد علی خسروی بنجار  1398 لغایت 1402

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲