اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۶۲۲۳
 جناب آقای دکتر جبرائیل فرضی
 سمت : رئیس دانشکده پیراپزشکی
 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
 رتبه علمی : استادیار
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : jebrailfarzi@Yahoo.com
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

 
  سرکارخانم  ام البنین سرگزی اول
 سمت :  معاون آموزشی دانشکده
 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هماتولوژی
 رتبه علمی : مربی
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : omi.sargazi@gmail.com
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

 
  جناب آقای علی خسروی
سمت : عضو هیات علمی
 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری
 رتبه علمی : مربی
تلفن :05432232169
پست الکترونیک : khosravia891@zbmu.ac.ir
رزومه : CV
سامانه علم سنجی

 

 

  جناب آقای داریوش رستمی 
 سمت : مدیر گروه هوشبری و اتاق عمل . سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بیهوشی
 رتبه علمی : استادیار
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : Daryosh.Rostami@Yahoo.com
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

 
  جناب آقای علی بزی
 سمت : عضوهیات علمی
 مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد هماتولوژی
 رتبه علمی :  مربی
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک :  m.baziali@gmail.com
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

 
  جناب آقای امین صفا
 سمت : عضوهیات علمی
 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ایمونولوژی
 رتبه علمی : مربی
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : Amin.safa@zbmu.ac.ir
 رزومه : CV
سامانه علم سنجی

 

 جناب آقای مجتبی دلارام نسب
 سمت : عضو هیات علمی
 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
 رتبه علمی : مربی
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : Delaramnasab@yahoo.com
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

 
  سرکار خانم طیبه آذر مهر
 سمت : معاون پژوهشی دانشکده
 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اتاق عمل
 رتبه علمی : مربی
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : t.azarmehr74@gmail.com
رزومه : cv
سامانه علم سنجی

 

 
  سرکارخانم دکتر زهرا گلوی
 سمت :  عضو هیأت علمی
 مدرک تحصیلی : دکتری انفورماتیک پزشکی
 رتبه علمی : استادیار
 تلفن : 05432232169
 پست الکترونیک : galavi.z.701007@gmail.com
 رزومه : CV
 سامانه علم سنجی

 

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۴۰۳