گالری تصاویر دانشکده

تعداد بازدید:۷۵۳۲

 

 دانشکده پیراپزشکی

 

 

     

   داریوش رستمی مدیرگروه اتاق عمل و هوشبری . سرپرست مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی

 

 

 حمیدرضا بارانی کارشناس اتاق عمل ومسئول انفورماتیک

 

 سرکارخانم میرخزاعی مسئول آموزش و کارشناس هوشبری

مجید منصوری کارشناس گروه علوم آزمایشگاهی و فناوری اطلاعات سلامت

دانشجویان اتاق عمل ورودی 942

دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 942

دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 952

دانشجویان اتاق عمل ناپیوسته ورودی 952

دانشجویان اتاق عمل ورودی 952

دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت ورودی 942

دانشجویان علوم آزمایشگاهی ناپیوسته ورودی 951

دانشجویان هوشبری ورودی 951

 

دانشجویان اتاق عمل ورودی 932

دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 932

دانشجویان هوشبری ناپیوسته ورودی 942

دانشجویان هوشبری ورودی 931

دانشجویان هوشبری ورودی 941

دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت ورودی 932

 

دانشجویان علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی 922

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۴۰۲