شرایط اخذ میهمانی

تعداد بازدید:۲۶۱۶

شرایط و مراحل میهمانی در دانشکده پیراپزشکی

طبق تصمیم گیری شورای آموزشی دانشکده در هر سال دو بار برای میهمان شدن در سایر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشوراطلاع رسانی می شود،اول اردیبهشت ماه برای ترم مهرو اول آذر ماه برای ترم بهمن می باشد.ضمناً میهمانی برای هر دانشجو در مدت تحصیل دوترم متوالی یا متناوب درصورت موافقت شورای آموزشی دانشکده می باشد.

شرایط میهمانی

1-موافقت دانشگاه مقصد

2-گذراندن آزمون علوم پایه

احرازشرایط به شرح ذیل:

- سرپرست خانواده بودن (دختر یا پسر(

- بیماری صعب العلاج دانشجو(ارائه مدارک پزشکی(

- ازدواج دانشجوی دخترو شاغل بودن همسر

مراحل میهمانی

1-ارائه درخواستها بامستندات معتبردر مهلت مقررتوسط آموزش دانشکده

2-مطرح شدن درخواستها در شورای آموزشی دانشکده

3-اعلام نتایج میهمانی توسط آموزش

4-ارائه فرم میهمانی توسط آموزش به دانشجویان تأیید شده

5-اخذ واحدهای پیشنهادی و ارائه شده برای گروه مربوطه توسط آموزش دانشکده مبدأ

6-ارسال فرمهای میهمانی به آموزش کل توسط آموزش

7-ارسال فرمهای میهمانی به دانشگاه مقصد توسط آموزش کل

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۷