برنامه های کارآموزی وکارورزی

تعداد بازدید:۷۰۱۰

برنامه شیفت شب دانشجویان

ضوابط و مقررات حرفه ای در محیط بالینی

برنامه شیفت شب (1) دانشجویان هوشبری واتاق عمل ترم 7

برنامه شیفت شب (2) دانشجویان هوشبری واتاق عمل ترم 7

برنامه شیفت شب (3) دانشجویان هوشبری واتاق عمل ترم 7

اتاق عمل :

برنامه کارورزی دانشجویان ترم 7 اتاق عمل ورودی 99

 برنامه کارورزی دانشجویان ترم 5 اتاق عمل ورودی 1400

برنامه کارورزی دانشجویان ترم 3 اتاق عمل ورودی 1401

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 4 اتاق عمل ورودی 1401

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 6 اتاق عمل ورودی 1400

برنامه کارآموزی اتاق عمل اورژانس واحیاء قلبی و ریوی ورودی 1400

هوشبری :

برنامه کارآموزی دانشجویان هوشبری پیوسته ترم 3

برنامه کارآموزی دانشجویان هوشبری پیوسته ترم 5

برنامه کارآموزی دانشجویان هوشبری پیوسته ترم 7

برنامه کارآموزی دانشجویان هوشبری پیوسته ترم 4

برنامه کارآموزی دانشجویان هوشبری پیوسته ترم 5

آزمایشگاه :

برنامه کارآموزی (1) به میزان 2 واحد رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر 1401

برنامه کارآموزی (2) به میزان 4 واحد رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر 1399

فناوری اطلاعات سلامت :

برنامه کارآموزی مدیریت اطلاعات سلامت (1) و (2) مهر 1401

برنامه کارآموزی در عرصه (1) و (2) مهر 1399

log book:

دفترچه ثبت فعالیت های کارآموزی در عرصه (1) و (2)

 

آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۴۰۲